Vinnare

2020 och tidigare

Vinnare 2020

Diversity Index Award 2020 ägde rum på Malmö Rådhus den 22 oktober 2020.

Vinnare i kategori: Etnicitet

Amphi Produktion

Motivering

Med ett inkluderande ledarskap, uthållighet och styrka har årets vinnare byggt en arbetsplats som genomsyras av innovation och delaktighet. Med en vision av ett samhälle där människor kan leva och arbeta på jämlika villkor har de skapat innovativa och kreativa filmer, metoder och konkreta verktyg i bland annat jämlikhet, antirasism, inklude- ring och icke-diskriminering för att synliggöra exkluderande strukturer. Årets vinnare stödjer både offentliga och privata aktörer samt bidrar till våldsförebyggande, antirasistisk, normkri- tisk och hållbar förändring.

Om vinnaren

Amphi Produktion är en av de tre finalister i kategorin etnisk tillhörighet till Diversity Index Award 2020! Amphi är ett kunskapsföretag som möjliggör maktkritisk förändring. Vi vill bidra till att göra verksamheter inkluderande och icke-diskriminerande. Vi är ett team av utbildare, manusför- fattare, filmare, handledare och andra kreatörer som på olika sätt stödjer och utformar vålds- förebyggande, normkritisk och antirasistisk organisationsutveckling. Vilken är er vision? Vårt företags vision är ett samhälle där människor kan leva och arbeta på jämlika villkor. Varför tror ni att ni blivit nominerade? Amphi är ödmjuka och glada att ha blivit nominerade! Vi har under en längre tid utvecklat en stor bredd och variation av metoder för att förebygga och motverka rasism, och har även kommunicerat att vi ser ett behov av att fler engagerar sig i de här frågorna. Vi är så glada att ha blivit en självklar aktör inom det här området!”

Vinnare i kategori: Kön

Föreningen Tillsammans

Motivering

Det finns situationer som är så förödande för en människa att det kommer att påverka resten av livet. Med uthållighet, styrka och stabilitet står årets vinnare fast och stöttar, skapar gemenskap och förståelse i ett oerhört känsligt läge. Årets vinnare lyckas navi- gera mellan det individuella och det strukturella genom att stötta individen samtidigt som de är en samhällskritisk kraft som utmanar rådande normer och strukturer.
De samlar den otroliga styrka som finns i enskilda människors erfarenheter och utmanar de mönster som bidrar till att normalisera det sexuella våldet. Tillsammans kämpar de för ett samhälle fritt från sexuellt våld.

Om vinnaren

Föreningen Tillsammans arbetar för ett samhälle fritt från sexuellt våld och är en av de tre finalister i kategorin kön till Diversity Index Award 2020.
Genom stödverksamhet, kunskapsspridning och opinionsbildning förändrar vi strukturer och skapar vi en plattform för utsatta att läka och gå vidare.
Vi vill att alla unga ska ha möjligheten att utveckla sin sexualitet och integritet med lust och jämlikhet som grund. Men 2019 så rapporterade 32 % av unga som identifierar sig som tjej att de har utsatts för någon form av sexualbrott (NTU2019). Att bli utsatt för våld får ofta djupa, långa effekter för individens psykiska och fysiska hälsa och även om samhällets kunskap och syn på sexuellt våld långsamt förbättras vittnar många stödsökande om dålig tillit till den instans som ska hjälpa, vården. Bristen på tillit grundar sig ofta i dåligt bemötande eller brist på kunskap om frågan. Sveriges kommuner och landsting bekräftar föreningens bild av detta i sin rapport vården vid sexuellt våld, nuläge och vägar framåt 2019.
Därför utbildar vi unga och vuxna i våldets mekanismer och effekter.

Vinnare i kategori: Sexuell läggning

Pell-Uno Larsson

Motivering

Vinnarens personliga engagemang har varit avgörande för den nationella satsningen på äldre HBTQIA människor. Ett långt och modigt arbete, också internationellt, har fört vinnaren till nya arenor, forum och nätverk. Via starten av olika RFSL avdelningar, förmedlande av kunskap i många utbildningar inte minst inom vården. Med värme och hu- mor räds vinnaren inte att prata om sex och samlevnad med alla åldrar, bryta ensamhet och skapa sociala sammanhang.

Om vinnaren

Han definierar sig som en person som kämpar för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter och allas rätt till bra sex. HBTQI skall tillhöra samhällets normer och ingå i samtlig utbildning vad gäller sex och relationer, säger Pell Uno.
-Nomineringen är verkligen en mycket glädjande överraskning för mig. Jag har under mitt liv arbetat med hbtqi-frågor, sex- och samlevnad, nationellt och internationellt blivit ”stillsamt” känd av väldigt många, både privat och offentligt. Har jag en idé eller ett mål, så under förutsättning att jag har stöd för mitt mål, ger jag inte upp.
Ett exempel: jag har under lång tid funderat och diskuterat frågan om att på lång sikt få en attityd- och normförändring i samhället vad gäller hbtqi-personers levnadsvillkor, att vi hbtqi- människor är vanliga och normala personer som finns överallt i hela världen oavsett olika kulturer.
Vi är ett antal av befolkningen som har en normal avvikelse vad gäller sex och samlevnad, vi faller utanför heterosexnormen. Att få medborgares acceptans för att utan konstigheter få tillhöra nor- men, är nog en fråga om kunskap och därmed en utbildningsfråga. I 12 år har jag försökt få in relevant och adekvat hbtqi-kunskap i skolan och i samtliga människovårdande yrkesutbildningar. Jag har diskuterat med samhällets beslutsfattare, ministrar, tjänstemän, skrivit motioner och debatterat i de fora jag kommit åt. Tyvärr saknas forskning. Nu äntligen har jag nått ett delmål, att i samtlig lärarutbildnings examensordning få in skrivning om att sex- och relationer ska ingå i all undervisning.

Vinnare i kategori: Ålder

Friends

Motivering

Genom forskning, samverkan och förebyggande arbete har årets vinnare i mer än tjugo år arbeta för att stoppa mobbning, för att inte ett enda barn ska somna ledset, känna sig ensam, vakna med oro eller ångest. De belyser att det är allas ansvar att ta tag i mobbningen, som drabbar sextio tusen barn i Sverige varje år och får negativa kvarstående effekter långt in i vuxen ålder. Årets vinnares kamp för att alla barn ska kunna leva i ett sam- hälle där alla känner sig inkluderade och respekterade, borde gälla för oss alla.

Om vinnaren

Friends är en barnrättsorganisation utan vinstsyfte som vill skapa en värld där inget barn utsätts för mobbning. Där varje barn känner sig älskat och respekterat. Där ingen somnar ledsen, vaknar med ångest eller går hemifrån med en klump i magen.
Vi är en forskningsbaserad verksamhet som arbetar förebyggande. Vi samarbetar med oli-
ka aktörer i samhället för att bredda engagemanget och skapa synergieffekter som gör att vi tillsammans kan skapa en tryggare värld för barnen.Varje dag arbetar vi med skolor, förskolor och idrottsföreningar för att utbilda och utveckla arbetet mot mobbning och diskriminering. Normer, strukturer och makt inverkar på ålder, vad är åldersmaktsordning? Åldersmaktsordning handlar, precis som andra maktordningar, om att en grupp får privile- gier på en annan grupps bekostnad. Vilken ålder som är norm kan skilja sig åt i olika sam- manhang.
I samhället i stort har barn och unga lägre ställning och mindre inflytande än vuxna. Begrep- pet juvenism används för att belysa vuxnas makt, barns och ungas kultur reduceras och ned- värderas samt fördomar eller diskriminering mot unga.
Varför tror ni att ni blivit nominerad?
Vi tror att vi nominerats i kategorin ålder därför att vi arbetar normkritisk även vad gäller ålder och att vi arbetar enligt Barnkonventionen.

Vinnare i kategori: Funktionsnedsättning

Lars Johansson Kjelleröd / Unicus

Motivering

Medan många dörrar hålls stängda för minoriteter – har årets vinnare visat att med mod och en långsiktig vision kan man belysa och se potentialen och kraften i det som sticker ut och är långt ifrån normen. Vinnaren har visat att en funktionsvariation är en styrka och en förmåga som kan leda till ökad kreativitet, innovation och nya lösningar. De har skapat möjlighet för över 60 personer med Aspergers syndrom, som idag har ett riktigt jobb att gå till. Årets vinnare visar att diskrimineringslagen kräver en förändring då namnet funktionsnedsätt- ning inte ger rättvisa åt personer med olika funktionsvariationer. Årets vinnare är ett ovanligt vanligt IT-bolag som skapar samhällsnytta genom att koppla mångfald med affärsnytta.

Om vinnarna

En av de tre finalisterna i kategorin funktionsnedsättning är Lars Johansson Kjellerød grundare av Unicus Sverige AB, ett konsultföretag med inriktning på systemutveckling. Vi är bäst på programmering, testautomatisering och QA. Alla våra konsulter har Aspergers vilket gör oss till ”the perfect match for software development”. För oss är Asperger en unik styrka, vi bygger vår affär utifrån de unika egenskaper som våra medarbetare har. Efter många år i finansbranschen bestämde sig Lars 2009 att viga sitt liv åt något mycket viktigare. Han grundade Unicus utifrån att han såg att många företag saknade IT-kompetens samtidigt som det fanns många arbetslösa med autism som har både förmågor och intresse för att bli riktigt bra IT-konsulter. Unicus har idag över 60 konsulter och finns i Oslo, Stavang- er, Stockholm, Örebro och Helsingfors och är i tillväxt. Vi tror att vi blev nominerade tack vare Lars insatser med Unicus som resulterat i att över 60 personer med Asperger idag har ett riktigt jobb att gå till. Ett riktigt jobb där de är behövda och skapar nytta för sina kunder. De bästa är att resan för Unicus bara har börjat!

Vinnare i kategori: Könsidentitet/könsuttryck

Julle Douhane och Petra Douhane

Motivering

Idrott är en viktig faktor för att alla barn, oavsett ursprung eller kön, ska känna sig inkluderade och delaktiga i ett positivt och växande sammanhang som välkomnar alla. Med stort mod har en mamma och hennes barn krossat fördomar och synliggjort att ökad mångfald, kunskap och medvetenhet är avgörande för att få bredare perspektiv bland idrottsföreningar och beslutsfattare. Årets vinnare har belyst att en stöttande familj och om- givning är oerhört viktig för att barn med könsöverskridande identitet som upplever diskri- minering och utanförskap ska känna trygghet, stolthet och glädje. Årets vinnare är förebilder som kämpar för barnens rätt till lek, social trygghet och att vara sig själva. 

Om vinnaren

När Julle var 8 år uteslöts han ur sitt fotbollslag på grund av sin könsidentitet. På resan och kampen för att Julle skulle få spela fotboll har vi föreläst och spridit kunskap och målet med vårt arbete är att idrott ska vara för alla, ingen ska bli behandlad illa eller diskrimi- neras pga av sin könsidentitet!
När vi sprider kunskap så krossar vi fördomar.
Hur känns det att vara finalister till mångfaldspriset Diversity Index Award?
Först stort tack för nomineringen! Det känns fantastiskt och Julle är så stolt.
Att bli tagen på allvar när man ”bara” är 11 år har inte varit lätt – att föreläsa inför stor publik och att vara öppen i sina känslor har skapat förändring för många andra – ingen ska tystas och alla kan stå upp för någon annan. 

Vinnare i kategori: Trosuppfattning

En värld av grannar

Motivering

I en tid av polarisering, ökad rasism och främlingsfientlighet leder diskri- minering och utanförskap till sociala konflikter som försvårar människors samexistens. Med hjälp av berättelser, strategier och med en gemensam vision samverkar vinnarna över kultur- och religionsgränser i ett interreligiöst fredsnätverk. För att utveckla en gedigen samexistens lär de av varandra, bekämpar oförståelse och synliggör goda exempel. Årets vinnare mobili- serar motståndskraft för ett uthålligt försvar av mänsklig värdighet som bidrar till ett humant och socialt hållbart Europa.

Om vinnaren

Genom programmet En värld av grannar vill Svenska kyrkan främja fredlig samexistens och ett humant Europa. En värld av grannar är en av de tre finalisterna i katego- rin religion eller annan trosuppfattning i Diversity Index Award 2020.
En värld av grannar – interreligiös praktik för fred är ett växande nätverk av människor
från olika religiösa samfund och organisationer från hela Europa som arbetar för och med människor på flykt och med de mottagande sammanhangen. Tillsammans vill vi lära av var- andra, synliggöra goda exempel och utarbeta gemensamma strategier för att bevara vår med- mänsklighet. Genom att utveckla och fördjupa relationerna siktar vi på att interreligiös sam- verkan ska bli det nya normala, och bidra till fredlig samexistens och ett samhälle som präglas av social och existentiell hållbarhet, berättar Anna Hjälm programansvarig.
Varför ni tror ni blev nominerad?
Vi tror att vi nominerats för att praktiker från olika trostraditioner genom en värld av gran- nar har upptäckt varandra och fått chans att mötas och samverka. Det ger glädje, mod och ny energi att se att vi är många som arbetar mot samma mål.

Vinnare i kategori: Årets förebild

Adam Alian

Motivering

För sitt outtröttliga arbete och mod att ständigt ifrågasätta exkluderande normer och strukturer samt driva fram förändringar för hbtqi-personer. Trots de vindar emot öppenhet som blåser i Sverige, står årets förebild upp för och stödjer hbtqi-personer, framfö- rallt asylsökande ungdomar som ofta flytt förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidenti- tet eller könsuttryck i sina hemländer. Årets förebilds civilkurage ger det hopp och kraft samt visar oss alla att det är vår mänsklig skyldighet att stå upp för alla människors lika värdighet och allas rätt att vara sig själva.

Om vinnaren

Adam har varit engagerad inom olika organisationer med mångfacetterade arbeten och uppdrag. Han gör skillnad i mångas liv, särskilt de mest utsatta i vårt samhälle.
Idag jobbar han inom RFSL Ungdom som verksamhetsledare, Newcomers Youth i Göteborg som är en mötesplats för och med unga hbtqi-personer som är nya i Sverige och Projektledare för Civil- kurage-projektet, han är vice ordförande för RFSL Göteborg och har jobbat inom andra ungdom- sverksamheter, som (GIA) GAYS IN Angered. Han har även varit med och startat House of colors för unga hbtqi-personer i Göteborg. Dessutom är han även tränare och engagerad inom Varda- gens Civilkurage Göteborg och arbetar som tolk med SRHR och hbtqi-kompetens. Adam utbildar, och föreläser om hbtqi, normkritik ur ett antirasistiskt och intersektionellt perspektiv. 2018 under EuroPride i Göteborg fick Adam West Prides hederspris för sitt arbete, för att ha verkat i Kaj Hei- nos anda, som aktivist inom flykting-, mänskliga rättigheters- och/eller antidiskrimineringsfrågor. Han representerar hbtqi-Göteborg i Göteborgs stads hbtq-råd. Adam är en inspiration för många! Så här säger Adam själv: Jag vill vara en del utav dem som påverkar och gör skillnad i världen genom att bygga och skapa en värld där vi ser varandra som människor, jag vill bygga broar där människor och olika kulturer möts, med delaktighet från alla röster. Genom mitt arbete inom asyl och bakgrund som flykting, och rasifierad person vet jag hur det är att kämpa för sin rätt att vara, älska och ta den platsen en förtjänar. Jag har som mål att bidra med insatser kring segregation, utanförskap och jämställdhet som jag gjort under mina senaste år inom olika sammanhang.

Vinnare 2015

Stäng meny